داستان کوتاه عکس انصراف

مسابقه عکاسی – دور چهارم

ثبت نام جایزه فرشته دور چهارم بخش عکاسی

انتخاب عکس شماره 1

تصویر ۳ در ۴ سانتیمتر resolution 300dpi

انتخاب مسیر …

تصویر ۷ در ۱۰ سانتیمتر resolution 300dpi

با تاييد اين متن اعلام مي نمايم تكميل فرم تقاضاي شركت به معناي رضايت شركت كننده در اعطاي حق انتشار اثر در كتاب مربوط به برگزيدگان دوره چهارم و همچنین نمایشگاه عکس، جايزه ي فرشته پس از برگزيده شدن به عنوان اثر منتخب خواهد بود.
انتخاب مسیر …

عكس ها باید با ابعاد 150 DPI و طول عكس 40 سانتي متر و فرمت آن jpg باشد.

انتخاب عکس شماره 2

عكس ها باید با ابعاد 150 DPI و طول عكس 40 سانتي متر و فرمت آن jpg باشد.

انتخاب عکس شماره 3

عكس ها باید با ابعاد 150 DPI و طول عكس 40 سانتي متر و فرمت آن jpg باشد

لطفا صبر کنید